Regulamin

Regulamin serwisu http://www.fitnesowiec.pl

 

§ 1

INFORMACJE OGÓLNE

 

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) normuje zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego zlokalizowanego pod adresem www.fitnesowiec.pl (zwanego dalej Serwisem) oraz warunki sprzedaży dostępnych w nim produktów.

 

2. Bez żadnych zobowiązań, każda osoba może przeglądać zasoby Serwisu, lecz z chwilą dokonania jakichkolwiek czynności w tym Serwisie (na przykład poprzez złożenie zamówienia), osoba taka staje się jego Użytkownikiem i oświadcza, iż zapoznała się z niniejszym Regulaminem oraz Polityką Prywatności, w pełni akceptuje zawarte w nich postanowienia i zobowiązuje się do ich bezwzględnego przestrzegania – w przeciwnym przypadku każdy, kto nie zgadza się z powyższym, powinien powstrzymać się od korzystania z usług Serwisu, a Administrator ma prawo odmówienia takiej osobie świadczenia usług i sprzedaży produktów oferowanych w Serwisie.

 

3. Właścicielem i administratorem Serwisu jest:

JWAW LTD

z siedzibą w 12 Pitchcombe Road, Manchester M221QZ

fitnesowiec(małpa)gmail.com

728278809

(zwany dalej Administratorem).

 

4. Do korzystania z Serwisu wymagane są standardowe urządzenia wraz z oprogramowaniem, pozwalające na przeglądanie stron WWW, a także posiadanie skrzynki pocztowej email oraz możliwości i umiejętności komunikowania się za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

5. Do prawidłowego funkcjonowania Serwisu wymagane jest posiadanie oprogramowania do przeglądania stron WWW obsługującego technologię plików 'cookies’ – w przypadku niedostępności tej technologii w oprogramowaniu osób korzystających z Serwisu, może on funkcjonować niepoprawnie, za co Administrator nie ponosi odpowiedzialności, zalecając zainstalowanie lub odblokowanie w oprogramowaniu możliwości stosowania technologii plików 'cookies’. Technologia plików 'cookies’ polega na zapisywaniu w pamięci systemów informatycznych (komputery) osób odwiedzających Serwis plików z informacjami służącymi do personalizacji usług Serwisu dla danej osoby oraz z informacjami służącymi statystykom ruchu w Serwisie.

 

§ 2

PRZEDMIOT SERWISU

 

1. Przedmiotem Serwisu jest dystrybucja produktów  ebook/audio/video oraz szkoleń.Produkt jest dostarczany do użytkownika dzięki poczcie elektronicznej i ebookom oraz nagrania w formacie PDF i mp3, mp4. Produkt jest wysyłany do klientów w momencie zaksięgowania płatności.Szkolenia odbywają się w ustalonym na stronie mieście, w określonym terminie po dokonaniu wpłaty minimum zaliczki za kwotę szkolenia.

 

2. Pod pojęciem 'ebook’ należy rozumieć publikację elektroniczną w postaci pliku komputerowego, będącą odpowiednikiem publikacji treści dokonywanych w tradycyjnych formach (np. książka, broszura). Dzięki elektronicznej technologii nagrań mp3, mp4 i ebooki mogą zawierać poza tekstami – grafikę, dźwięki i animacje, a także elementy interaktywne (np. hiperłącza).

 

3. Dostępne za pośrednictwem Serwisu nagrania i ebooki zapisane są w formacie mp3, mp4 oraz PDF, do którego otwierania służy darmowy program Adobe Acrobat Reader i BESTplayer.

 

§ 3

KORZYSTANIE Z SERWISU

Dział A. Zasady Składania i Realizacji Zamówień

 

1. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownicy mogą nabywać oferowany produkt (Transakcja).

 

2. Do realizacji Transakcji konieczne jest złożenie zamówienia poprzez aktywowanie widocznych na stronie Serwisu odpowiednich opcji dostępnych przy ofercie produktu i dalsze postępowanie zgodnie z wskazówkami podawanymi zamawiającym na każdym etapie procedury składania zamówienia.

 

3. Warunkiem niezbędnym do skutecznego złożenia zamówienia jest podanie niezbędnych danych i informacji w Serwisie oraz wykonywanie innych czynności każdorazowo dokładnie opisanych na łamach Serwisu lub w korespondencji.

 

4. Każde zamówienie weryfikowane jest w sposób zautomatyzowany poprzez wysłanie wiadomości email na adres podany przez Użytkownika przy składaniu zamówienia. Otrzymanie wiadomości email informującej o pozytywnym statusie przyjęcia zamówienia do realizacji oznacza, iż zamówienie zostało złożone prawidłowo.

 

5. Zamówienia realizowane są po otrzymaniu przez Administratora należności uiszczanej dostępnymi w Serwisie kanałami płatności, tytułem zapłaty ceny.

 

6. Podstawowym sposobem dostawy zamówionego kursu jest pobranie przez Użytkownika mp3, mp4 i PDF  drogą teletransmisji poprzez łącze internetowe bezpośrednio do pamięci komputera przy pomocy którego następowało będzie pobieranie.

 

7. Zamawiający nie ma prawa udostępniać hiperłącza do zakupionego ebooka/audio/video innym osobom, a w przypadku prawidłowego pobrania lub udostępnienia innymi sposobami pliku mp3, mp4 i ebooka, uważa się zamówienie za zrealizowane.

 

8. Podstawą do ustalenia, czy ebook, nagranie zostały prawidłowo pobrane, jest tylko i wyłącznie zapis w systemie informatycznym Serwisu, że transmisja pliku zrealizowana została pomyślnie, bez względu na to, kto dokonał faktycznie pobrania poprzez link udostępniony zamawiającemu.

 

Dział B. Prawa Do Zakupionych Ebooków i nagrań mp3, mp4

 

9. Nabywca nagrań mp3, mp4 i ebooka może użytkować go zgodnie z przeznaczeniem, czyli odtwarzać w elektronicznych urządzeniach, wprowadzać do pamięci komputera lub innych właściwych urządzeń w celu zapoznania się z treścią utworu, bez możliwości powielania pliku ebooka, kopiowania i wykorzystywania w sposób niedozwolony prawem jego treści w całości lub we fragmentach albo zmieniania jego struktury elektronicznej (np. format pliku) lub innego modyfikowania pliku mp3,mp4 i ebooka (np. usuwanie zabezpieczeń lub oznaczeń). Niedozwolone jest również dystrybuowanie takiego ebooka oraz nagrań, udostępnianie lub odtwarzanie publiczne, bez względu na cel i formę tych działań. Wszystko powyższe może być uzgodnione inaczej z Administratorem tylko w formie pisemnej, o ile odmienne warunki nie zostaną przewidziane dla danego konkretnego ebooka oraz nagrań mp3 i mp4.

 

10. Administrator zezwala na sporządzenie jednej kopii zapasowej ebooka, nagrań mp3 i mp4 na oddzielnym nośniku informacji elektronicznej, celem zabezpieczenia przed utratą oryginału, gdyż nie jest możliwym otrzymanie następnej kopii ebooka, nagrań mp3 i mp4, w przypadku jego utraty, poza możliwością ponownego jego zakupienia, o ile jeszcze będzie w ofercie Serwisu.

 

11. Każdy nabywający nagrania mp3, mp4 i ebooka zobowiązany jest dbać o to, aby żadne inne nieupoważnione osoby nie miały do niego dostępu w ten sposób, aby mogły go powielać, dystrybuować bez zgody Administratora albo w inny sposób niezgodny z zakresem udzielonych praw go wykorzystywać, gdyż w przypadku wykrycia takich sytuacji, Administrator może kierować roszczenia z tego tytułu względem znanego mu nabywcy nagrań mp3, mp4 i ebooka, z tytułu łamania praw do danego egzemplarza produktu audio, video, ebooka.

 

12. Wszelkie nagrania mp3, mp4 i ebooki udostępniane na łamach Serwisu – odpłatnie lub nieodpłatnie – podlegają ochronie przewidzianej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).

 

§ 4

REKLAMACJE I ZWROTY

 

1. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, uwagi pod jego adresem i wszelkie inne sprawy związane z celem i przedmiotem Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkowników poprzez zgłoszenie Administratorowi lub osobom pełniącym rolę opiekunów Serwisu lub Użytkownika, przesłane drogą elektroniczną lub tradycyjna na adres korespondencyjny Administratora:

JWAW LTD

z siedzibą w 12 Pitchcombe Road, Manchester M221QZ

fitnesowiec(małpa)gmail.com

728278809

 

2. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane przez Administratora w terminie nie dłuższym niż 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego, jednak Administrator zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli dotyczy ona dysfunkcji wynikających z nieznajomości Regulaminu, niezastosowania się przez Użytkownika do udzielanych wskazówek oraz informacji ukazujących się na bieżąco na łamach Serwisu.

 

3. Każdemu Użytkownikowi nabywającemu produkt audio/video/PDF za pośrednictwem Serwisu, służy prawo zwrotu zainwestowanej kwoty, jeżeli Użytkownik nie będzie zadowolony z produktu. Administrator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zwrotu w wyjątkowych sytuacjach, gdy poweźmie uzasadnione wątpliwości, iż dokonywany zwrot nosi cechy nadużycia prawa do zwrotu (wielokrotne zwroty, podejrzenie piractwa komputerowego, kupowanie wielu produktów po kolei i ich zwracanie itp.).

 

4. Zwrot nagrań mp3, mp4 i ebooków odbywa się poprzez wysłanie przez Użytkownika wiadomości do Administratora, w której Użytkownik oświadczy, iż ma zamiar skorzystać z gwarancji satysfakcji, podając swoje dane (imię i e-mail), nazwę kursu oraz datę i cenę zakupu. Dla skuteczności takiego zawiadomienia, koniecznym jest wysłanie emaila ze skrzynki pocztowej, która podana została przez Użytkownika przy składaniu zamówienia.

 

5. W ciągu 7 dni od otrzymania wiadomości email o chęci zwrotu, Administrator odpowie Użytkownikowi, jaka jest decyzja Administratora w kwestii danego zwrotu. Następnie Użytkownik przesyła oświadczenie zwrotu, który musi być podpisane przez nabywającego i wysłane listem poleconym (pocztą tradycyjną) na adres Administratora:

JWAW LTD

z siedzibą w 12 Pitchcombe Road, Manchester M221QZ

fitnesowiec(małpa)gmail.com

728278809

O skuteczności dokonania zwrotu decyduje prawidłowość i zupełność wypełnienia oświadczenia.

 

6. Prawidłowo wypełniony i dostarczony do Administratora formularz oświadczenia o zwrocie, stanowi podstawę do zwrotu Użytkownikowi środków pieniężnych wpłaconych tytułem zapłaty ceny za zwracany produkt, co zostanie wykonane przez Administratora w okresie nie dłuższym niż 30 dni, od dnia końca gwarancji satysfakcji wyłącznie w formie przelewu na rachunek bankowy, po potrąceniu kosztów manipulacyjnych zwrotu.

 

§ 5

INFORMACJE PUBLIKOWANE W SERWISIE

 

1. Informacje zawarte na stronach serwisu mają charakter motywacyjny, informacyjny, oraz mają na celu wsparcie psychiczne klienta w podejmowanej aktywności fizycznej, NIE MOGĄ NATOMIAST ZASTĄPIĆ fachowej porady lekarza czy dietetyka.

 

2. Klient rozpoczynając współpracę, powinien skonsultować się ze swoim lekarzem pierwszego kontaktu i posiadać zaświadczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia aktywności fizycznej.

 

3. Jeśli klient jest pod opieką lekarza, rehabilitanta czy fizjoterapeuty zaleca się by skonsultował jaki rodzaj aktywności fizycznej, czy jakie ćwiczenia fizyczne może wykonywać.

 

4. Uczestnictwo we wszystkich polecanych zajęciach gimnastycznych (fitness), treningach personalnych, treningach z tv, youtube czy innych kanałów oraz stosowanie proponowanej diety jest dobrowolne i na własną odpowiedzialność klienta/pacjenta. Jeżeli istnieją wątpliwości co do stanu zdrowia oraz ewentualnych przeciwwskazań do uczestniczenia w zajęciach fitness, zajęciach rekreacyjnych, treningach personalnych, treningach z dostępnych kanałów multimedialnych czy stosowania zaproponowanej diety należy zasięgnąć opinii swojego lekarza. Zaleca się aby przed przystąpieniem do jakiejkolwiek aktywności ruchowej oraz przed zastosowaniem jakiegokolwiek programu dietetycznego zasięgnąć porady swojego lekarza.

 

§ 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Mimo dokładania wszelkich starań jakościowych i weryfikacyjnych, Administrator nie odpowiada w maksymalnie szerokim zakresie, jak tylko pozwalają na to obowiązujące przepisy prawa, za treści przekazywane i publikowane na łamach Serwisu przez Użytkowników oraz inne osoby, za ich prawdziwość, rzetelność oraz autentyczność wszelkich materiałów nie pochodzących od Administratora lub przez niego autoryzowanych.

 

2. Administrator nie odpowiada za zdarzenia i wydarzenia oraz ich skutki, jakie mogą mieć lub miały miejsce w świecie rzeczywistym w wyniku korzystania z Serwisu, stosowania się do treści zawartych w nagraniach mp3, mp4 i ebookach oraz w informacjach publikowanych na łamach Serwisu, o ile nie pochodzą one od Administratora lub innych osób działających w jego imieniu.

 

3. Administrator nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu Serwisu oraz zakresu udzielonych zgód i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Administratorowi takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie.

 

4. Administrator jako właściciel i zarządca Serwisu dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich w struktury systemów informatycznych obsługujące Serwis.

 

5. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.

 

6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych Serwisu zgromadzonych w systemach informatycznych Administratora, spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet, utratą na skutek działania osób trzecich.

 

7. Administrator zastrzega sobie prawo do publikowania na łamach Serwisu, informacji o Użytkownikach, którzy w sposób uporczywy naruszają Regulamin lub w ten sam sposób podejmują działania sprzeczne z Regulaminem lub celem i charakterem Serwisu, albo działają na szkodę Administratora lub osób trzecich.

 

8. Administrator zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacji treści kierowanych przez Użytkowników do zespołu obsługi Serwisu, a dotyczących kwestii związanych z funkcjonowaniem Serwisu (FAQ), udzielanymi poradami i innych, co do których Administrator uzna, że odpowiedzi na te treści warte są upublicznienia.

 

9. Zabronione jest bez zgody Administratora kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści dostępnych na łamach Serwisu lub z niego pochodzących, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).

 

10. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem.

 

11. Wszelkie postanowienia niniejszego Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Administratora, bez podawania przyczyn. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu wraz z informacją o ich dokonaniu.

 

12. Po ukazaniu się na stronach Serwisu informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż zalogowanie lub jakakolwiek inna czynność w Serwisie, dokonane po takim ogłoszeniu jednoznaczne są z bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.

 

13. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania z Serwisu, a jeżeli jest stałym Użytkownikiem, dla którego zmiany Regulaminu mogą mieć znaczenie, powinien on o tym poinformować niezwłocznie Administratora.

 

14. Oświadczenie o nie zaakceptowaniu zmian w Regulaminie, pociągnie za sobą usunięcie Użytkownika z udziału we wszystkich aspektach stałego funkcjonowania w Serwisie.

 

15. Produkty  oraz wszystkie bonusy należy traktować w formie zabawy. Autor dołożył wszelkich starań, aby zawarte informacje były prawdziwe i rzetelne, ale wyłącza całkowitą odpowiedzialność, za działanie produktów http://www.fitnesowiec.pl. Informacje wszelkiego rodzaju, w tym w szczególności dotyczące prezentowanych produktów pochodzą ze źródeł, które prowadzący serwis uznał za rzetelne i wiarygodne. Powyższe nie wyklucza możliwości wystąpienia błędów lub braków, będących wynikiem działań leżących poza zakresem kontroli prowadzącego serwis. Tym samym Prowadzący Serwis nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, kompletność, jak i precyzyjność prezentowanych informacji jak również w zakresie zdatności informacji dla celów wiadomych użytkownikom.

 

16. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r nabywcy przysługuje 14 dni na zwrot zakupionego produktu od daty zawarcia transakcji.